Mateusz Sawczuk

128 tekstów – auto­rem jest Ma­teusz Saw­czuk.

Spóźnieni

Gdy­byś zdjęła krążek z palca
Na­zajut­rz stałbym w twoich drzwiach
Z bu­kietem dob­rych dni przed nami
Z bu­telką szczęścia bez końca
Ze skar­bonką marzeń – sercem
I odtąd wszys­tkie po­ry roku
Byłyby jak pier­wsza wiosna
A sta­tek „No­wa Wierność”
Pływałby tam i z powrotem
W spo­koj­nym nur­cie rzeki

Dlacze­go życie okrutne
Roz­dziela ludzi tak bliskich
I drzwi zos­ta­wia zamknięte

Za­mość, 7 mar­ca 2017 r. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 marca 2017, 15:17

Będzie lato

Mu­sisz jeszcze pocze­kać, mój Synku.
Nie miej mi za złe.
Ta­tuś wciąż wal­czy o bu­ty na zimę,
O dobrą zupę, o ratę mieszkania.
Mu­si nasłuchać się wrzasku,
Abyś mógł mie­szkać w ra­dos­nym gwarze.
Mu­si dużo biegać i prężyć umysł,
Abyś mógł żyć beztrosko.
Spo­tyka obojętne, zim­ne twarze,
Lecz wie, że kiedyś twój uśmiech
Wy­nag­rodzi mu wszystko.
A gdy po la­tach wieczór życia go dopadnie,
Słońce będzie świecić, jak­by było południe
Piękne­go, let­niego dnia.

Za­mość, 2 sier­pnia 2016 r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 sierpnia 2016, 20:58

Jeszcze nie jest za późno, żebyś zaczął cie­szyć się życiem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lipca 2016, 10:11

Cze­kam na ko­goś, kto nie będzie chciał cze­kać ani jed­ne­go dnia... 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 7 maja 2015, 22:52

Odnalezienie

Roz­poznasz ją łatwo…
Będzie wie­działa, że możesz um­rzeć każde­go dnia
Nie będzie tra­cić czasu
Szko­da każdej chwi­li przeżytej osobno
I nig­dy więcej nie poz­wo­li na samotność
Pi­sanie listów z naj­dal­szych przylądków
Roz­paczli­we wołanie ciała

Wszys­tko zmieni
Oz­do­bi sobą bul­wa­ry i parki
Wreszcie za­tańczy ku ra­dości wszystkich
Nig­dy nie dość podróży i słów
Dnia świs­ta­ka już nie będzie
Nocą położy się na twoim ramieniu
I zaśnie, bez­pie­czna, szczęśliwa


Maj­dan Ruszow­ski, 28 mar­ca 2015 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 marca 2015, 08:16

Wspomnienie listopada

Pot­rze­bowałaś ramion
Jak nikt in­ny na świecie
Tak krucha i łaknąca
A jed­nak to ty
Pier­wsza mnie objęłaś
I w lis­to­pado­wej zimie
Zro­biło się ciepło w sercu
Czu­wałaś nad moją samotnością
Jak przy­kazał nam Rilke
Czułem, że zaczy­na się wszystko
Co dob­re i piękne
Za­sypiałem spo­koj­ny o dzień

Nag­le zro­biło się cicho
Za cichoZa­mość, 11 kwiet­nia 2014 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 kwietnia 2014, 22:36

To, że ko­goś uk­rzyżowa­no, jeszcze nie oz­nacza, że zło zwyciężyło. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 stycznia 2014, 20:43

Jeśli mężczyz­na, z którym jes­teś, choć raz cię uderzy, odejdź od niego te­go sa­mego dnia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 grudnia 2013, 01:09

Miłość jest wte­dy, gdy pat­rząc na drugą osobę nap­rzód prag­niesz ją przy­tulić, a nie iść z nią do łóżka. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 grudnia 2013, 01:17

Jeśli okaże się, że nie is­tniejesz, będzie to naj­smut­niej­sza wiado­mość, jaką mógłbym w życiu otrzymać.

If you don't exist, it will be the sad­dest news I could ever receive. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 grudnia 2013, 21:29

Mateusz Sawczuk

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 marca 2017, 18:18Spettro sko­men­to­wał tek­st Spóźnieni

7 marca 2017, 16:28Cris sko­men­to­wał tek­st Spóźnieni

7 marca 2017, 15:35giulietka sko­men­to­wał tek­st Spóźnieni

7 marca 2017, 15:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spóźnieni

20 lipca 2016, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Jeszcze nie jest za [...]

20 lipca 2016, 10:33onejka sko­men­to­wał tek­st Jeszcze nie jest za [...]

20 lipca 2016, 10:15Indygoo sko­men­to­wał tek­st Jeszcze nie jest za [...]

7 maja 2015, 23:20Mateusz Saw­czuk sko­men­to­wał tek­st Czekam na ko­goś, kto [...]

7 maja 2015, 22:52Mateusz Saw­czuk do­dał no­wy tek­st Czekam na ko­goś, kto [...]

28 marca 2015, 08:16Mateusz Saw­czuk do­dał no­wy tek­st Odnalezienie